Privacybeleid

 

Voorafgaand

Bouwinnovatie vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en dat hun privacy wordt gerespecteerd. Deze Privacyverklaring is zowel van toepassing op iedereen die gebruikt maakt van onze website, zowel op professionelen als op particulieren. In het bijzonder is ze van toepassing op bezoekers van de website die toegang wensen te verkrijgen tot de digitale beurs.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om bezoekers hun privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Bouwinnovatie vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

 • de bezoekers hun persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van de bezoekers hun persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om de bezoekers hun uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de leden hun persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van de bezoekers hun rechten omtrent hun persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Bouwinnovatie vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de bezoekers hun persoonsgegevens. Indien een bezoeker na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of de uitoefening van zijn of haar rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de website van Bouwinnovatie vzw.

Artikel 2 – Welke gegevens verzameld worden en doeleinden

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Bouwinnovatie vzw verzamelt volgende persoonsgegevens van de bezoeker door het gebruik van de website of omdat deze vrijwillig worden verstrekt:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer;
 • KBO-nummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige gegevens. Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.  

De bezoekers hun persoonsgegevens worden door Bouwinnovatie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en reclamefolders;
 • de deelname aan de jaarlijkse bezoekerswedstrijd;
 • te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • het gebruiksgemak van de website te analyseren en verbeteren;
 • het afstemmen van het website-bezoek aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker;
 • het vervullen van wettelijke formaliteiten;
 • om aanvragen van bezoekers te kunnen beantwoorden;
 • ter voorbereiding van het beursbezoek van de bezoekers;
 • commerciële doeleinden;
 • statistische doeleinden.

Artikel 3 – Toestemming

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft iedere bezoeker te allen tijde het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Bouwinnovatie vzw verzamelt enkel de persoonsgegevens die de bezoeker zelf meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren, betalingen, cookies, persoonlijk contact, …). Bouwinnovatie vzw verzamelt geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die wij ontvangen van aangesloten partners.

Artikel 4 – Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die via de website van Bouwinnovatie vzw worden verzameld worden enkel door Bouwinnovatie vzw zelf en door haar partners verwerkt voor, onder andere, het toezenden van informatie over onze activiteiten en die van onze partners. Bouwinnovatie vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid ervan.

Niettemin kan Bouwinnovatie vzw de gegevens die bezoekers aan Bouwinnovatie vzw verstrekken aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Verder zal Bouwinnovatie vzw de door de bezoekers verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kan Bouwinnovatie vzw de persoonsgegevens delen met derden indien de bezoekers hier uitdrukkelijk toestemming toe geven. Iedere bezoeker heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij de persoonsgegevens van de bezoekers aan derde partijen met uitzondering van onze relaties.

Artikel 5 – Bewaartermijn

Bouwinnovatie VZW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In ieder geval worden de persoonsgegevens niet langer dan vijf (5) jaar bewaard, tenzij hetzij een wettelijke of decretale bepaling een langere termijn oplegt, hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Bouwinnovatie VZW een langere bewaartermijn rechtvaardigt.

Artikel 6 – Maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de bezoekers worden niet gecodeerd voor transmissie, maar Bouwinnovatie vzw heeft diverse privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om de persoonsgegevens van de bezoekers te beschermen tegen:

 • toegang of wijziging door onbevoegden;
 • onjuist gebruik of bekendmaking;
 • onwettige vernietiging of verlies door ongeval;

De werknemers van Bouwinnovatie vzw worden verplicht het vertrouwelijk karakter van alle persoonsgegevens te eerbiedigen. 

Artikel 7 – Rechten van de bezoekers omtrent hun gegevens

Iedere bezoeker heeft recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. Daarnaast heeft iedere bezoeker het recht op correctie en aanvulling van hun persoonsgegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

Bezoekers mogen eisen dat hun persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer ze terugkomen op hun toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en Bouwinnovatie vzw zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Bezoekers hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken wanneer ze de juistheid van die gegevens betwisten of wanneer zij zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met hun toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die bouwinnovatie op basis van de bezoekers hun toestemming hebben verkregen, kunnen de bezoekers hun toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking van deze gegevens voor de intrekking van de toestemming blijft in ieder geval wel geldig.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe iedere bezoeker contact kan opnemen met Bouwinnovatie vzw om zijn of haar rechten uit te oefenen. Om misbruik te voorkomen kan Bouwinnovatie vzw hen daarbij verzoeken om zich adequaat te identificeren. Om hun identiteit te controleren vraagt Bouwinnovatie vzw om een kopie van hun identiteitskaart mee te sturen, al dan niet met een afgedekte pasfoto. Bouwinnovatie vzw doet er alles aan om ieder verzoek van bezoekers omtrent hun persoonsgegevens te beantwoorden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting over enige aangelegenheid die verband houdt met de inhoud van deze verklaring zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd om kennis te nemen van enig geschil.