Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze website (www.bouwinnovatie.be) (hierna genoemd “Website”) is eigendom van vzw Bouwinnovatie, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0423.082.326, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 254/3.

Door gebruik te maken van de Website en de diverse toepassingen die hierop aangeboden worden verklaren de bezoekers zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer en het Cookie-beleid van vzw Bouwinnovatie.

Artikel 2 – Toegang tot de Website

De toegang tot de Website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bezoekers verklaren dat zij de gegevens en informatie die door de Website verstrekt worden niet zullen gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Inhoud van de Website en intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekken tot de informatie, merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, data- product- en bedrijfsnamen, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze Website zijn gebruikt, zijn exclusieve eigendom van vzw Bouwinnovatie of rechthoudende derden.

Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw Bouwinnovatie of desgevallend de rechthoudende derde is niet toegestaan.

Indien vzw Bouwinnovatie of de rechthoudende derde niet meteen enige actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden geïnterpreteerd als een stilzwijgende toestemming dan wel als een verzaking aan enige (rechts)vordering.

Artikel 4 – Beheer van de Website

Voor het goede beheer van de Website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de Website;
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de Website kan verstoren of in strijd is met de algemene voorwaarden of goede zeden;
  • de Website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 – Met betrekking tot het gebruik van de Website

Vzw Bouwinnovatie is in geen geval aansprakelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website, waardoor de Website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.

De wijze waarop de bezoeker verbinding zoekt met de Website is een eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. De bezoeker dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om zijn of haar apparatuur en zijn of haar gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. De bezoeker is bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die hij of zij op internet raadpleegt.

Vzw Bouwinnovatie is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de bezoeker gevoerd worden:

  • vanwege het gebruik van de Website of diensten toegankelijk via internet;
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze disclaimer of de algemene voorwaarden;

Vzw Bouwinnovatie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze Websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vzw Bouwinnovatie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Alle bezoekers verklaren zich te onthouden van enige juridische actie tegen vzw Bouwinnovatie met betrekking tot het gebruik van de Website en de gevolgen daarvan.

Indien vzw Bouwinnovatie betrokken raakt bij een geschil als gevolg van het gebruik van een bezoeker van de Website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op de bezoeker te verhalen.

5.2 – Met betrekking tot de inhoud van de Website

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker worden beschouwd.

Vzw Bouwinnovatie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de Website niet beschikbaar zou zijn, zal vzw Bouwinnovatie  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten evenwel zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid kan lijden.

Vzw Bouwinnovatie besteedt grote zorg aan de inhoud van de Website en streeft ernaar dat deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat gegevens van de exposanten en partners van vzw Bouwinnovatie veranderen zonder dat vzw Bouwinnovatie hiervan op de hoogte is. Vzw Bouwinnovatie kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze Website.

Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld, kan deze zich tot vzw Bouwinnovatie richten met een verzoek tot rechtzetting.

Artikel 6 – Cookie-beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de Website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat de bezoeker bij elk bezoek aan de Website als bezoeker kan worden herkend.

De Website maakt gebruik van cookies om informatie over o.a. browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, en het gebruik van de Website door de bezoeker in kaart te brengen. Cookies helpen vzw Bouwinnovatie om de Website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen cookies op de harde schijf van de bezoekers hun computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoekers. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de bezoekers laat hen toe dat het gebruik van cookies wordt verhinderd, dat zij een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat zij de cookies nadien van hun harde schijf kunnen verwijderen. De bezoekers dienen hiervoor de help-functie van hun internetbrowser te raadplegen.

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over de bezoekers hun gebruik van de Website (met inbegrip van hun). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de bezoeker de Website gebruikt, rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de Website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bezoekers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Vzw Bouwinnovatie wijst de bezoekers er echter op dat zij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Website kunnen benutten. Door gebruik te maken van de Website geven bezoekers toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven, alsook zoals omschreven in het afzonderlijk privacybeleid.

Op de pagina van ons cookiebeleid kan u meer lezen over welke cookies we gebruiken, alsook kan u hier uw cookievoorkeuren instellen naargelang uw wensen.